Rólunk

Ovi

A Szent Anna Katolikus Óvoda 2002-ben kezdte meg működését Újpest központjában, az Újpest önkormányzata által a Liszt Ferenc utca 18. alatt biztosított épületben. Az önkormányzat akkor egy bezárásra ítélt óvodaépületet ajánlott fel bérleményként a katolikus egyháznak óvoda létesítésére. Az óvoda fenntartója, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye eredetileg 2052 augusztusáig használhatta volna ezt az épületet, amelyben az óvoda 2002 szeptemberében az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolák Igazgatóságának segítségével kezdte meg működését. A Liszt Ferenc utcában mindössze tizenöt óvodással kezdődött az óvoda tevékenysége, de hamarosan két csoportban is folyt a munka. Az óvoda lassan annyira kinőtte helyiségeit, hogy a Liszt Ferenc utcai két óvodás csoport két új csoporttal bővült. 2003 szeptemberében a harmadik, 2009-ben a negyedik csoport is létrejött, de ők csak a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola Tanoda tér 6. alatti épületében kaptak helyet. Ezért 2011. november 18-án Újpest önkormányzata és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megállapodást írt alá, amelynek értelmében a 2012. évi tanévtől a Szent Anna Katolikus Óvoda egy nagyobb és korszerűbb épületben kezdhette meg működését. A megállapodás szerint két ingatlan cseréjére került sor: a Szent Anna Katolikus Óvoda és fenntartója, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a Liszt Ferenc utcai épület helyett az Erzsébet utcai egykori bölcsőde épületét kapta meg, és 49 évre vehette használatba.

2012 augusztusában adták át ünnepélyesen az óvoda új épületét. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek áldotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy „fontos az óvoda és az iskola választásának szabadsága”.[2]

 1. november 24-én ünnepelte az óvoda tízéves fennállását. Ez alkalommal mutatott be szentmisét, és elhelyezték az óvodában azt a névadó Szent Annáról készült szobrot, amelyet Pályi László, az Újpest- Kertvárosi Plébánia plébánosa ajándékozott az intézménynek

2017. szeptember 1-től óvodánkat egyesítették a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolával.Ezentúl  a hivatalos nevünk . Szent János Katolikus Általános Iskola és Óvoda.

Szent Anna védőszentünk tiszteletét továbbra is fenntartjuk, és igyekszünk Szent Annás identitásunkat méltó módon megőrizni.

Az óvoda működési rendje[3] szerint a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig, ezen belül a nyári időszak június 1-től augusztus 31-ig tart. Hétfőtől péntekig 6.30-tól 18.00-ig tart nyitva. A reggeli ügyelet 7.00 és 7.30 között, a délutáni ügyelet pedig 17.00 és 17.30 között van.

Az óvodában a gyermekek engedélyezett létszáma 123 fő. „A gyermekekkel óvodapedagógusok foglalkoznak, csoportonként 2 fő, az óvodapedagógusok munkáját 2 fő pedagógiai asszisztens és a csoportos dajka nénik segítik. A melegítőkonyhában két konyhai dolgozó látja el feladatait.”[4]  A dajka gondoskodik a rendről és a tisztaságról, az óvodapedagógusok igénye szerint részt vállal a gyerekek gondozásában.[5] A gyermekek az óvodában naponta háromszor étkeznek.[6] Az óvoda karbantartó- kertészt alkalmaz, aki az intézmény karbantartási és szerelési munkáit végzi, valamint gondoskodik az óvoda udvarának, kertjének rendjéről és tisztaságáról.

Az óvoda napirendje[7] szerint délelőttönként (7.00 és 12.00 óra között) a következő tevékenységekre kerül sor:

 • gondozási feladatok (tisztálkodás, öltözködés, étkezés),
 • játék (csoportszobában vagy szabadban),
 • hitre nevelés, elcsendesedés,
 • mindennapos frissítő mozgás (teremben, tornateremben vagy a szabadban),
 • ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése,
 • az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn,
 • játékos tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése.

Következőképpen  valósul meg a gyermekek játéktevékenységbe ágyazott tanulása:

 • verselés, mesélés,
 • ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
 • rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,
 • mozgás, pihenés
 • a külső világ tevékeny megismerése,
 • matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

Délután (12.00 és 17.00 óra között) pihenés, a délelőtt elkezdett tevékenységek folytatása, gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) van napirenden.

„Az intézmény szellemiségéből adódóan a gyermekek, dolgozók viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie.”[8] A beiratkozáshoz szükséges plébánosi vagy lelkészi ajánlás. Az óvoda célja, hogy a gyerekekben és általuk a családokban kialakítsa a keresztény értékeket, feladatának tekinti, hogy katolikus neveléssel kielégítse a gyermek testi és lelki szükségleteit. „Ezen belül

 • a hitre nevelés erősítése,
 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi nevelés, erkölcsi és közösségi nevelés,
 • az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés magvalósítása”[9]

tartozik feladatai közé.

A nevelési évet szentmise keretében tartott Veni Sancte és Te Deum keretezi, és állandó hitéleti programok jellemzik. Közös imával, áhítattal kezdenek minden napot. Közös zarándoklatokat tartanak a családokkal októberben és a nagyböjti időben. Vízkeresztkor óvodaszentelés van,

A hitre nevelés keretében azt szeretnék, hogy az iskolába lépés idejére fogékonyak legyenek a gyerekek a hit továbbélésére. Az óvodapedagógusok igyekeznek megismerni a gyermekek otthoni életét, együttműködnek a szülőkkel, személyes példamutatással segítik a helyes készségek kialakítását. A pedagógusnak olyan embernek kell lennie, aki a keresztény életet hitelesen éli meg,és tudja átadni. Ennek érdekében az intézmény dolgozói évente kétszer közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

Nagy gondot fordítanak az erkölcsi és közösségi nevelésre. Ehhez „nagyszerű lehetőséget nyújtanak az óvodai megemlékezések, ünnepek, melyek a következőképpen alakulnak:

 • hagyományos óvodai ünnepek (farsang, búcsúztató, anyák napja),
 • hazafias megemlékezések március 15.,, október 23.),
 • egyházi megemlékezések és ünnepek.”[10]/Szent Márton,Szent Erzsébet ünnepe,Advent, Balázsáldás,Hamvaszkodás,Húsvét,Pünkösd,/

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletének és ellátásának érdekében kötelező védőnői szűrés van az óvodában. Az egészséges életmód kialakításában gondot fordítanak a testápolásra, a megfelelő táplálkozásra, étkezésre, öltözködésre. Az óvodás korban nagyon fontos a mozgás fejlesztése. Ennek érdekében lehetőség van  úszásra és néptáncra.. Az óvodapedagógusok csoportjaik számára kirándulásokat szerveznek. Az óvoda meg akarja előzni a betegségeket, hozzájárulni a teljes gyógyuláshoz. Ezért töltenek lehetőleg minél több időt szabad levegőn, és van még egy lehetőség: az óvodai sószoba Itt töltenek el a gyerekek ősszel és télen minden héten 1-2 alkalommal fél órát. Ennek eredménye, hogy a gyerekek kevesebbet lesznek betegek. Biztosítják a megfelelő pihenést, alvást. A természettel való kapcsolat kialakításában fontos szerepet játszik a környezettudatos magatartásra való nevelés.

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés keretében a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva nyújtanak változatos tevékenységet, az értelmi képességeket és kreativitást fejlesztik, a spontán szerzett ismereteket rendszerezik, bővítik. A nevelési terv teljesítése, a nevelőmunka elősegítése érdekében múzeumi foglalkozásokat szerveznek, csoportos látogatásokat tesznek különféle közművelődési intézményekben, művészeti előadásokon. Az óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a sakkozásra. Rendszeresen gyakorolnak a nagyobb gyerekekkel, és a kisebbek is figyelemmel követik a játszmákat. Ez az időtöltés olyan sikeres lett, hogy versenyeket is rendeznek az óvodások körében.

Nagy hangsúlyt fektetnek nemzeti hagyományaink megismertetésére és megőrzésére. Minden évben szüreti mulatságot tartanak, ahol lehetőségük van a régi kézműves foglalkozások megismerésére Felelevenítenek több hagyományt mint például Szent Mihály napi vásár ,Adventi koszorú kötés,Szent Család járás,stb.

Az intézményvezető és a nevelők különböző formában tartják a kapcsolatot a szülőkkel (szülői értekezlet, hirdetőtábla, honlap, fogadóórák,közös családi kirándulások)

Az óvoda sok külső intézménnyel áll munkakapcsolatban. Beszámolói kötelezettsége van a fenntartóval, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságával szemben. Az intézmény vezetője rendszeres kapcsolatot tart az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia plébánosával: tájékoztatja őt az óvodai eseményekről, egyezteti vele a terveket. Az óvoda kapcsolatot tart fenn az egyházközség képviselőtestületével.   A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel való kapcsolat keretében együttműködik szakmai rendezvényekben, továbbképzésekben, konferenciákon, versenyeken. Az oktató- és nevelőmunka érdekében az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolával (1043 Budapest, Tanoda tér. 6.).

 

[1] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest 2013.

 1. o.

[2] Magyar Kurír, 2012. augusztus 25.

[3] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda óvodai házirendje. Budapest 2013. 6. o.

[4] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda Pedagógiai programja. Budapest 2013. 3. o.

[5] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Budapest 2013. 34-35. o.

[6] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda óvodai házirendje. Budapest 2013. 6. o.

[7] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda Pedagógiai programja. Budapest 2013. 15. o.

[8] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda óvodai házirendje. Budapest 2013. 4. o.

[9] Sergőné Egedi Katalin: A Szent Anna Katolikus Óvoda Pedagógiai programja. Budapest 2013. 6. o.

[10] Uo. 10. o.

Vélemény, hozzászólás?